SLUTIONS ALARM MANAGEMENT SOLUTIONS

Alarm Management Solutions

Hệ thống quản lý báo động

Hệ thống quản lý báo động (Alarm management System) là hệ thống được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến để thông báo cho nhân viên nhà máy về các điều kiện bất thường hoặc sự cố của một quy trình hoặc dây chuyền cụ thể.

Hệ thống quản lý báo động hoạt động như nào?

Lợi ích

Ứng dụng

Các giải pháp khác