SLUTIONS SCADA

Scada

Hệ thống Scada

SCADA là hệ thống tự động hóa công nghiệp được sử dụng rộng rãi để giám sát và điều khiển các quy trình và thiết bị trong các môi trường công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Sơ đồ hệ thống scada

Phần mềm: Cung cấp giao diện người dùng để giám sát, điều khiển và phân tích dữ liệu từ các thiết bị và hệ thống khác nhau.

Thiết bị thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ môi trường hoặc các thiết bị điều khiển và chuyển dữ liệu về phần mềm SCADA.

Thiết bị trường: Cho phép truyền dữ liệu giữa các thiết bị thu thập dữ liệu và phần mềm SCADA.

Lợi ích

Ứng dụng

Các giải pháp khác